14:06
Сряда 08.07.2020

 
  • Цялостна подготовка на проектни предложения за финансиране
  • Финансови и икономически анализи на проекти по Структурни фондове и Кохезионния фонд на ЕС
  • Проектни и предпроектни проучвания при кандидатстване за инвестиционно финансиране
  • Управление и подпомагане изпълнението на проекти, финансирани по международни и оперативни програми
  • Мониторинг и оценка на проекти
  • Обучение по подготовка и управление на проекти по Структурни фондове и Кохезионния фонд
  • Изготвяне, анализ и мониторинг на изпълнението на стратегически документи на национално, регионално и местно ниво в различни обществени сектори
  • Извършване на специализирани проучвания и консултации по проблеми на регионалното развитие, туризма, управлението и опазването на околната среда, социалните реформи и публичната администрация.