03:24
Петък 27.11.2020

 
  • Цялостна подготовка на проектни предложения за инвестиционно финансиране
  • Управление и подпомагане изпълнението на проекти, финансирани по международни програми
  • Обучение по подготовка и управление на проекти по Структурни фондове и Кохезионния фонд
  • Организационно и стратегическо развитие
  • Бизнес планиране
  • Проучване и избор на възможности за финансиране на бизнеса
  • Финансова диагностика
  • Управление на човешките ресурси
  • Подготовка на модерна фирмена корпоративна идентичност
  • Подпомагане осъществяването на бизнес проекти чрез интервенции по цялата верига на проектния цикъл.