18:04
Понеделник 03.08.2020

Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" за община Петрич

29.08.2016
Проектът „Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци" се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
Период на изпълнение: 28.06.2016-01.08.2016
Възложител: община Петрич
 
Основни дейности по проекта:

Дейност 1. Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/ и анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците.
- Изготвяне на прогнози за образуването на отпадъци.
- Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците.
- Изготвяне на прогнозен подробен масов баланс.

Дейност 2. Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, към разделното събиране на биоразградимите отпадъци, за нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци, за степента на осведоменост на населението от нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци.

Дейност 3. Изготвяне на прединвестиционни проучвания /ПИП/ и идеен проект за компостиращата инсталация и съпътстващата я инфраструктура:
 
- Изготвяне на прединвестиционни проучвания (ПИП), включително проучване на площадката и избор на системи за компостиране 
- Изготвяне на идеен проект за компостираща инсталация и съпътстващата я инфраструктура
- Изготвяне на анализ, доказващ необходимостта от допълнителна инфраструктура в региона за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, в т.ч. по потоци отпадъци;
- Анализ за ефективността на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на необходимата инфраструктура.

Дейност 4. Изработване на документи, свързани с управлението на компоста - план за използване на получения краен продукт - компост, схема за контрол качеството на компоста и на план за третиране на остатъчния отпадък

Дейност 5. Изготвяне на анализ разходи-ползи.

Дейност 6. Предоставяне на експертна помощ в хода на подготовка на проектното предложение за подготовка на необходимите информация и документи за провеждане на приложимите процедури:
- по Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
- по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)  
- по Закона за водите 
- по Закона за устройство на територията. 

Дейност 7. Подготовка на документи към формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.

Дейност 8. Подготовка на тръжни документи за:

- инженеринг /проектиране и строителство/;
- строителен надзор; 
- доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на биоразградими (зелени) битови отпадъци в община Петрич."