03:02
Неделя 07.03.2021

назад

Кооперация "София Консултинг Груп" е сертифицирана по стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

01.07.2016
Организацията има разработена и внедрена система за управление на качеството (ISO 9001:2015), както и система за управление на околната среда (ISO 14001:2015) със следния обхват:

- Консултантски услуги в сферата на околната среда, включително управление на отпадъци, води, природа и биоразнообразие, качество на въздуха, изменение на климата, опазване на почвите, шум; провеждане на екологични процедури;
- Консултантски услуги в сферата на бизнеса и управлението на проекти;
- Проучвания на общественото мнение (събиране и обработка на информация чрез проучвания) и услуги свързани с анализ на данни от проучвания. За целите на понататъшната си ресертификация, Кооперация "София Консултинг Груп" използва услугите на сертифициращия орган ÖHMI EuroCert Gmbh.