02:46
Неделя 07.03.2021

Кои сме ние

 
София Консултинг Груп е организация, създадена да подпомага и улеснява навлизането на модерни управленски решения и технологии в частния и в публичния сектор.
 
Нашите усилия, воля и интелект са изцяло фокусирани към предоставянето на консултантски услуги на динамичните фирми, централните и местните власти и техните партньори. С приемането на България в ЕС дейността на София Консултинг Груп изцяло е посветена на предизвикателствата на бързото и ефективното интегриране на бизнеса и на публичните власти в европейските структури и използване възможностите на новите програми за развитие.
 
Нашата бизнес философия се състои от няколко постулата:
 
  • Предлаганите от нас продукти и услуги да интегрират най-прогресивните управленски методи и решения.
  • Да създаваме и налагаме използването на най-добрите стандарти и прилагаме водещите практики в консултантския бизнес.
  • Работещите в организацията не са служители, а творчески личности и експерти в областите на експертиза, които предлагаме.
  • Поетите от нас ангажименти винаги са покрити с необходимата експертиза и институционален капацитет.
Постоянният състав на компанията е 16 експерта, като по различни проекти се привличат външни експерти, които наброяват около 70-80 души средногодишно.

Грижливо натрупаните знания, умения и опит на екипа на Кооперация „София Консултинг Груп“ обхващат широк периметър от управленското консултиране в областта на секторното развитие, подпомагане управлението на големи комплексни проекти от публичната администрация, финансирани по оперативни програми, финансовите и икономическите анализи при подготовка на крупни инвестиционни проекти в различни сектори на инфраструктурата, стратегическото и оперативното фирмено преструктуриране и модернизиране, корпоративните финанси, изработването на стратегически, бизнес и финансови планове и прогнози, оценки на въздействието на големи инвестиционни проекти, управление на проектния цикъл, регионалното и местното развитие, опазването на околната среда, техническата и социалната инфраструктура.

Професионалният профил на експертите ни покрива всички компетенции, необходими за извършване  на предоставяните консултантски услуги. Качеството се управлява съгласно въведените и прилагани системи за управление на качеството и околната среда и се гарантира от притежаваните и прилагани сертификати ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. 

Новини

Кооперация "София Консултинг Груп" е сертифицирана по стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

01.07.2016 Организацията има разработена и внедрена система за управление на качеството (ISO 9001:2015), както и система за управление на ...  още

На фокус

Проект на програма от мерки за Източнобеломорски район за басейново управление (ИБР). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчети разходи-ползи

 
Период на изпълнение: 23.03.2016-23.06.2016
Възложител: Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Проектът бе изпълнен от Консорциум, състоящ се от Кооперация „София Консултинг Груп“, „ИнфоЛогика” ООД, „Зенит – Хидро“ ООД и „Нинка – ХМ“ ЕООД.


Основните дейности извършени в рамките на проекта включват:
 
Дейност 1. Определяне на основните проблеми и цели
 
- Анализ на заплахата и риска от наводнения;
- Определяне на основните проблеми;
- Определяне на основни цели.
 
Дейност 2. Разработване на Програма от мерки

- Разработване на мерки/алтернативи за постигане на зададените цели;
- Избор на мерки/алтернативи;
- Приоритизиране на мерките;
- Определяне на източниците на финансиране на мерките, включени в програмата от мерки;
- Институционален анализ на отговорните институции/лица за реализация на мерките
- Определяне на сроковете за изпълнение на мерките и разработване на график за прилагане на Програмата от мерки;
- Разработване на механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на Програмата от мерки;
- Структуриране на Програмата от мерки.

Дейност 3. Определяне на несигурността и прогнозиране на ефекта от планираните мерки

Дейност 4. Разработване на база данни и ГИС

- Анализ на текущото състояние и проектиране на технически и функционални характеристики на базата данни и ГИС;
- Разработване на ГИС базирано приложение;
- Подготовка на информация за докладване на мерките.